Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πληροφορίες για την αίτηση εγγραφής

Η Αίτηση Εγγραφής, την οποία μπορείτε να ανοίξετε εδώ, περιγράφει  την ακολουθούμενη διαδικασία και τις τυπικές και ουσιαστικές προυποθέσεις εγγραφής στην ΕΛΕΣΥΘ.

H αίτηση θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά αλλά, στην συνέχεια θα πρέπει να σταλεί στη γραμματεία και έντυπα, υπογεγραμμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Μέλη

Σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα του καταστατικού της ΕΛΕΣΥΘ, τακτικά μέλη μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Συστημικού Θεραπευτή οικογένειας, ατόμου, ομάδας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Εταιρείας. 

Ομότιμα μέλη μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, ειδικοί από άλλους επιστημονικούς κλάδους που εφαρμόζουν τη συστημική προσέγγιση και νομικά πρόσωπα που έχουν κατά πλειοψηφία μέλη που πληρούν τα κριτήρια ομότιμου μέλους και έχουν καταστατικό που δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό της Εταιρείας. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να έχουν συσταθεί νόμιμα, το καταστατικό τους να είναι σε αρμονία με το καταστατικό της Εταιρείας και την συστημική προσέγγιση και να εκπροσωπούνται στη ΓΣ το καθένα με έναν εκπρόσωπό του. 

Ως Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι στη συστημική θεραπεία σε εκπαιδευτικά κέντρα που πληρούν τα κριτήρια της Εταιρείας, εφόσον έχουν πτυχίο που ικανοποιεί τα κριτήρια των τακτικών ή ομότιμων μελών ή φοιτούν προς την απόκτησή του.

Κριτήρια

Τα κριτήρια για τον τίτλο Συστημικού Θεραπευτή ορίζονται σε τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛΕΣΥΘ που ψηφίστηκε από την Γ.Σ. της 31ης Μαρτίου 2007.

Σύμφωνα με αυτόν, στην προσπάθεια ορισμού της ταυτότητας του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή διαμορφώθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια ειδίκευσης στη συστημική ψυχοθεραπεία και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και εποπτών. Ελήφθη υπόψη η εμπειρία σε επίπεδο ευρωπαϊκών επίσημων οργάνων όπως η ΕFΤΑ και η ΕΑΡ και σε επίπεδο συναδελφικής ανταλλαγής απόψεων εντός και εκτός Ελλάδας. 

Ένας προβληματισμός που γεννήθηκε κατά την διάρκεια αυτής της προσπάθειας αφορούσε το χρονικό και θεματικό περίγραμμα τόσο των βασικών σπουδών όσο και της ειδίκευσης. Έγινε προσπάθεια να ορισθεί η ευρύτητα του αντικειμένου των βασικών σπουδών που προσφέρουν κατάλληλη επιστημονική βάση επάνω στην οποία ο εκπαιδευόμενος θα στηρίξει την μεταπτυχιακή ειδίκευση στη συστημική θεραπεία. 

Ένας δεύτερος σημαντικός προβληματισμός αφορούσε στο πώς να οριστούν οι προϋποθέσεις που αφορούν περισσότερο τον άνθρωπο ψυχοθεραπευτή και την προσωπική του ανάπτυξη μέσα από την προσωπική του θεραπευτική εμπειρία ως άτομο μέλος ομάδας και οικογένειας. Στα κριτήρια που διαμορφώθηκαν αυτό διατυπώθηκε ευκρινώς, με την σημείωση ότι μέρος της θεραπευτικής αυτής εμπειρίας θα πρέπει να είναι στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης. 

Ένας τρίτος τομέας προϋποθέσεων αφορούσε τη βιωματική μάθηση και τη μάθηση μέσα από ευθύνη σε διαφορετικούς ρόλους με αρκετές ώρες εποπτευόμενης πρακτικής και συμμετοχικής παρατήρησης σε πολλαπλά συστήματα. 

Ο παρών κανονισμός δέχεται ως ελάχιστα κριτήρια τα ακόλουθα όπως προτάθηκαν από το ΔΣ μετά από επίπονη επεξεργασία και ψηφίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση. 

Α. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Οι επιστήμες ψυχικής υγείας, οι κοινωνικές επιστήμες και οι επιστήμες του ανθρώπου αναγνωρίζονται ως βάση επάνω στην οποία δύνανται να οικοδομηθούν οι γνώσεις και να αναπτυχθούν οι δεξιότητες για την απόκτηση της Ειδικότητας του «Συστημικού Θεραπευτή». 
Οι βασικές σπουδές συμπληρώνονται με περαιτέρω πανεπιστημιακή εκπαίδευση διετούς τουλάχιστον διάρκειας στις θεματικές ενότητες των επιστημών ψυχικής υγείας, εφόσον αυτές δε συμπεριλαμβάνονται στις πτυχιακές ή/ και μεταπτυχιακές σπουδές του εκπαιδευόμενου.

Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από επιστήμες ψυχικής υγείας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους παρακολουθώντας αναγνωρισμένα προγράμματα ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
Η ειδίκευση στη συστημική θεραπεία αναπτύσσεται συνολικά σε πέντε χρόνια (τέσσερα χρόνια Πρόγραμμα Εκπαίδευσης συν ένας χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης) και αρχίζει μετά το πέρας της τετράχρονης βασικής εκπαίδευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ειδίκευση είναι δυνατό να αρχίζει, μετά το τρίτο έτος των βασικών σπουδών στις επιστήμες ψυχικής υγείας, εφόσον υπάρχουν λόγοι που συνηγορούν σ’ αυτό. 
Ελάχιστη συνολική διάρκεια του Προγράμματος Ειδίκευσης: 1400 ώρες σε (τουλάχιστον) 4 χρόνια και περιλαμβάνει Θεωρία, Εργαστήρια, Πρακτική Άσκηση, Εποπτεία και Προσωπική θεραπεία.