Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καταστατικό

Το ισχύον καταστατικό της ΕΛΕΣΥΘ διαμορφώθηκε βάσει της τροποποίησης της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Φεβρουαρίου 2005 και εγκρίθηκε με την απόφαση 1301/2006 του Πρωτοδικείου Αθηνών την 9 Μαρτίου 2006.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ[1]

1. Άρθρο:  Τίτλος, Έδρα, Διεύθυνση

1.1. Η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιείται σε Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας Οικογένειας, Ατόμου, Ομάδας. Ο διακριτικός τίτλος είναι ΕΛΕΣΥΘ. Σε κάθε περίπτωση όπου είναι πρόσφορη η χρήση ξένης γλώσσας, η επωνυμία είναι HellenicAssociationforSystemicTherapyof FamiliesIndividualsandGroups και ο διακριτικός τίτλος HELASYTH.

1.2. Μέλη της Εταιρείας είναι επιστήμονες – ειδικοί της ψυχικής υγείας, που έχουν εκπαιδευτεί και αναπτύσσουν τη συστημική προσέγγιση και τις εφαρμογές της στην ψυχοθεραπεία ατόμων, οικογενειών και ομάδων και στις  παρεμβάσεις σε ευρύτερα συστήματα, καθώς και νομικά πρόσωπα, ως ορίζει το άρθρο 4.

1.3.        Η Εταιρεία έχει έδρα στην Αθήνα και σε διεύθυνση που αποφασίζει το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο και καταθέτει στις Αρχές. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης γνωστοποιείται άμεσα στα μέλη της και στις Αρχές. Έχει την ευχέρεια να διατηρεί ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστότοπους  ισοδύναμα με την ταχυδρομική της διεύθυνση και να πραγματοποιεί την ηλεκτρονική επικοινωνία της σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους του κράτους.

1.4. Η Εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις και νόμους και δεν κάνει διακρίσεις που να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

1.5. Η Εταιρεία έχει σφραγίδα στρογγυλή, περιγραμμένη σε πλαίσιο που αναγράφει την επωνυμία της Εταιρείας, τον διακριτικό της τίτλο, το έτος ίδρυσής της και τη διεύθυνσή της.

1.6. Στο παρόν καταστατικό η Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας Οικογένειας, Ατόμου, Ομάδας θα αναφέρεται ως “η Εταιρεία”, το Διοικητικό της Συμβούλιο ως “ΔΣ”, το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως “ΠΣ”, η Ελεγκτική Επιτροπή ως “ΕΕ”,  η Γενική Συνέλευση ως “ΓΣ”  και τα μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως “μέλη”. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως “ΠΣ”, η Ελεγκτική Επιτροπή ως “ΕΕ”,  η Γενική Συνέλευση ως “ΓΣ”  και τα μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως “ μέλη”.

2. Άρθρο: Σκοποί της Εταιρείας

2.1. Ναπροάγει τη συστημική σκέψη και επαγγελματική άσκηση,καθώς και την επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στη συστημική  θεραπεία και  στις δραστηριότητες που προάγουν την υγεία.

2.2. Να θέτει τα επιστημονικά κριτήρια για την ιδιότητα και εκπαίδευση του συστημικού θεραπευτή οικογένειας, ατόμου, ομάδας και να μεριμνά για την τήρησή τους.

2.3. Να ενημερώνει τα μέλη της, τους επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας και το κοινό για την συστημική προσέγγιση και τις εφαρμογές της στη θεραπεία οικογενειών, ατόμων και ομάδων, στη διαχείριση ευρύτερων συστημάτων, στην έρευνα και στην εκπαίδευση.

2.4. Να προωθεί τη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της.

2.5. Να συνεργάζεται με ελληνικές και αλλοδαπές Εταιρείες με ανάλογα αντικείμενα και σκοπούς, να δημιουργεί και να μετέχει σε Ενώσεις και Ομοσπονδίες συναφών Εταιρειών με εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή χαρακτήρα.

2.6. Να συνεργάζεται με την ελληνική πολιτεία, τους ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείςκαι τους φορείς υγείας και ψυχικής υγείας – δημόσιου, αυτοδιοικούμενου ή ιδιωτικού χαρακτήρα – της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, στην ενημέρωσή τους, στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση κανόνων, πρακτικών και νομοθετικών ρυθμίσεων για την προαγωγή της υγείας και την άσκηση της ψυχοθεραπείας.

2.7. Ναμεριμνά για την επαγγελματική κατοχύρωση των Συστημικών Θεραπευτών.

2.8. Η Εταιρεία οφείλει να υπηρετεί τους ανωτέρω σκοπούς, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη και αδέσμευτη έκφραση των μελών της.

3. Άρθρο: Μέσα 
Η Εταιρεία
 επιδιώκει τους παραπάνω σκοπούς με τα ακόλoυθα μέσα:                      

3.1. Προωθώντας την αλληλοενημέρωση και τη συνεχή εκπαίδευση δίνοντας ευκαιρίες στα μέλη της για επικοινωνία και συνεργασία σε ελληνικές ή διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, συγκεντρώσεις και δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας, μελετών ή αναψυχής, και  δημιουργώντας επιτροπές και ομάδες για τις παραπάνω δραστηριότητες. Ανάλογες ευκαιρίες δίνει και στα μέλη ελληνικών και ξένων εταιρειών με τις οποίες συμφωνεί για αμοιβαία δράση.

3.2. Εκπροσωπώντας τα μέλη της σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σε όργανα διοίκησης σε ομοσπονδίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε συντονιστικά όργανα και επιτροπές, από κοινού με άλλους φορείς για δράσεις ή παρεμβάσεις σχετικές με τους στόχους της.

3.3. Προβαίνοντας σε έντυπες ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επιστημονικές εκδόσεις, συγκεντρώνοντας επιστημονικό και θεραπευτικό υλικό, έντυπο ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή και συστήνοντας τράπεζα πληροφοριών προσιτή στα μέλη της για θέματα συναφή με τη συστημική θεραπεία, την ψυχοθεραπεία και την έρευνα γενικότερα.

3.4. Καθορίζοντας κριτήρια για την αρχική και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των θεραπευτών, των εποπτών και των εκπαιδευτών των θεραπευτών.

3.5. Διατυπώνοντας κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.

3.6. Προστατεύοντας με το κύρος και με παρεμβάσεις της  τα μέλη της  από αβάσιμες καταγγελίες  και αναλαμβάνoντας δράση για τυχόν παραβιάσεις  της επιστημονικής δεοντολογίας και πρακτικής.

3.7.     Απονέμοντας επαίνους, ή άλλες τιμητικές διακρίσεις σε άτομα, ομάδες ή οργανισμούς που πραγματοποιούν σημαντικό έργο στο συστημικό χώρο.

3.8.     Εφαρμόζοντας οποιαδήποτε νόμιμη πράξη για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.

4. Άρθρο: Μέλη

4.1. Η Εταιρεία έχει τακτικά, επίτιμα, δόκιμα, και ομότιμα μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις. Κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να παρίσταται μόνο με έναν εκπρόσωπό του.

4.2. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του συστημικού θεραπευτή οικογένειας, ατόμου, ομάδας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Εταιρείας.

4.3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται φυσικά πρόσωπα με συμβολή στη συστημική προσέγγιση ή με έμπρακτο ενδιαφέρον και υποστήριξη προς την Εταιρεία. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν οικονομική υποχρέωση προς την Εταιρεία και μπορούν να παρίστανται στις ΓΣ με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

4.4. Ομότιμα μέλη μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, ειδικοί από άλλους επιστημονικούς κλάδους που εφαρμόζουν τη συστημική προσέγγιση και νομικά πρόσωπα που έχουν κατά πλειοψηφία μέλη που πληρούν τα κριτήρια ομότιμου μέλους και έχουν καταστατικό που δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό της Εταιρείας. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να έχουν συσταθεί νόμιμα, το καταστατικό τους να είναι σε αρμονία με το καταστατικό της Εταιρείας και την συστημική προσέγγιση και να εκπροσωπούνται στη ΓΣ το καθένα με έναν εκπρόσωπό του.

4.5. Ως Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι  στη συστημική θεραπεία σε εκπαιδευτικά κέντρα που πληρούν τα κριτήρια της Εταιρείας,  εφόσον έχουν πτυχίο που ικανοποιεί τα κριτήρια των τακτικών ή ομότιμων μελών ή  φοιτούν προς την απόκτησή του.

5. Άρθρο: Εγγραφή μελών

5.1. Όσοι αιτούνται την εγγραφή τους στην Εταιρεία ανακηρύσσονται μέλη αφού η αίτηση  εγκριθεί από το ΔΣ. Τα υποψήφια μέλη με την αίτηση εγγραφής τους λαμβάνουν γνώση και αποδέχονται τους όρους του παρόντος καταστατικού. Επίσης αποδέχονται τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό που έχουν ψηφιστεί από την ΓΣ.

5.2. Το ΔΣ αποφασίζει για την είσοδο ή όχι του υποψήφιου στην Εταιρεία εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών του. Η απόρριψη αίτησης υποψηφίου γίνεται αιτιολογημένα από το Δ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της αιτήσεώς του από τη ΓΣ η οποία μπορεί με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών ν’ ανατρέψει την αρνητική απόφαση του ΔΣ. Το υποψήφιο μέλος σε κάθε περίπτωση μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση με νέα στοιχεία.

5.3. Η αίτηση φυσικού προσώπου για τακτικό μέλος συνοδεύεται από:

5.3.1. επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου σε α) επιστήμη ψυχικής υγείας  ή β) σε κοινωνική επιστήμη / επιστήμη του ανθρώπου, το οποίο στην περίπτωση β συνοδεύεται απόεπαρκείς συμπληρωματικές πανεπιστημιακές σπουδές σε αντικείμενο των επιστημών ψυχικής υγείας.

5.3.2. βεβαίωση ολοκλήρωσης τετραετούς τουλάχιστον εκπαίδευσης από φορέαυπεύθυνο κατά την κρίση της Εταιρείας, -σύμφωνα με κριτήρια που διευκρινίζονται περαιτέρω στον εσωτερικό κανονισμό- στην οποία δηλώνεται η θεωρητική κατάρτιση, η  πρακτική άσκηση και η εποπτεία στη συστημική θεραπεία οικογένειας, ατόμου, ομάδας καθώς και η προσωπική θεραπείατου υποψηφίου σύμφωνα με τα κριτήρια της Εταιρείας.

5.3.3. βεβαίωση επαγγελματικής άσκησης ενός έτουςεποπτευόμενης από φορέα ή πρόσωπο υπεύθυνο σύμφωνα με τα κριτήρια της εταιρείας, που διευκρινίζονται περαιτέρω στον εσωτερικό κανονισμό.

5.3.4.     δύο συστατικές επιστολές, η μία τουλάχιστον από πρόσωποεκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου.

5.3.5. βιογραφικό σημείωμα.

5.4. Η αίτηση φυσικού προσώπου για ομότιμο μέλος συνοδεύεται από:

5.4.1. επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου.

5.4.2. βεβαίωση διετούς τουλάχιστον εκπαίδευσης στη συστημική θεραπεία και ενός έτους εποπτευόμενης πρακτικής από υπεύθυνο κατά την κρίση της Εταιρείας εκπαιδευτικό φορέα, που διευκρινίζονται περαιτέρω στον εσωτερικό κανονισμό.

5.4.3. βεβαίωση επαγγελματικής άσκησης ενός έτους εποπτευόμενης από υπεύθυνο σύμφωνα με τα κριτήρια της εταιρείας φορέα ή πρόσωπο.

5.4.4. δύο συστατικές επιστολές, η μία τουλάχιστον από πρόσωποεκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου.

5.4.5. βιογραφικό

5.5. Η αίτηση νομικών προσώπων για ομότιμα μέλη συνοδεύεται από:

5.5.1. το καταστατικό τους,

5.5.2. τον κατάλογο μελών  με την ιδιότητά τους,

5.5.3. το ιστορικό δράσης του νομικού  προσώπου.

5.6. Οι υποψήφιοι για δόκιμα μέλη καταθέτουν:

5.6.1. επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους εφόσον αυτό πληρεί τα κριτήρια της εταιρείας όπως ορίζονται στο άρθρο 5.3.1. ή βεβαίωση  φοίτησης προς την απόκτηση Πανεπιστημιακού πτυχίου που πληρεί τα κριτήρια της εταιρείας.

5.6.2. βεβαίωση του υπεύθυνου, κατά την κρίση της Εταιρείας, εκπαιδευτικού φορέα ότι εκπαιδεύονται στη συστημική θεραπεία οικογένειας, ατόμου ομάδας.

5.6.3. δύο συστατικές επιστολές: μία τουλάχιστον από τον φορέα εκπαίδευσης στη συστημική θεραπεία.

5.7. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της ΓΣ πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4.3, μετά την έγγραφη αποδοχή της σχετικής προς αυτά πρότασης του Δ.Σ. που αποφασίζεται  με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών του.

6. Άρθρο: Λήξη της Ιδιότητας Μέλους και Αρμοδιότητες του Πειθαρχικού Συμβουλίου

6.1. Τα μέλη της Εταιρείας παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τουςπρος το ΔΣ με ή χωρίς αιτιολόγηση της απόφασής τους και παραμένουν υπόλογα για ταμειακές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του έτουςΜέλος που παραιτείται ή διαγράφεται δεν έχει δικαιώματα επί της περιουσίας της Εταιρείας, ευθύνεται όμως, όπως ο νόμος ορίζει, αν κατείχε αξίωμα, για οποιαδήποτε υποχρέωσή του που απορρέει απ’ αυτό.

6.2. Το ΔΣ δικαιούται να διαγράφει κάθε μέλος που καθυστερεί τη συνδρομή του περισσότερο από 12 μήνες. Το μέλος που διαγράφηκε μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να επανεγγραφεί αφού εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Το ΔΣ επίσης διαγράφει μόνιμα ή προσωρινά κάθε μέλος που του επιβλήθηκε η αντίστοιχη ποινή διαγραφής από την ΓΣ σύμφωνα με το καταστατικό.

6.3. Η Εταιρεία καταρτίζει τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο με τριετή θητεία που εκλέγεται απ’ ευθείας από την ΓΣ. Εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη. Το έργο του ΠΣ είναι να εξετάζει αυτεπάγγελτα,  ή κατόπιν καταγγελίας μελών ή του ΔΣ ή τρίτων κάθε περίπτωση παράβασης του καταστατικού, του κώδικα δεοντολογίας, του εσωτερικού κανονισμού ή των αποφάσεων του ΔΣ ή της ΓΣ από τα μέλη της.

6.4. Το ΠΣ έχει πρόσβαση σε κάθε σχετικό με την εξέταση έγγραφο και αρχείο της Εταιρείας με ευθύνη του ΔΣ. Έχει το δικαίωμα να προσκαλεί σε εξέταση σχετική με το θέμα μέλη  ή τρίτους, μετά από γραπτή πρόσκληση προς αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνει το ΔΣ για την έναρξη εξέτασης.

6.5.     Το ΠΣ εντός τριμήνου από την έναρξη της εξέτασης συντάσσει πόρισμα για την ευθύνη του μέλους, και με πρόταση για απαλλαγή ή για συγκεκριμένη πειθαρχική ποινή, το οποίο κοινοποιεί προς το ΔΣ. Οι πειθαρχικές ποινές είναι α) γραπτή επίπληξηβ) προσωρινή αποβολή μέχρι 2 χρόνια γ) οριστική αποβολή. Μέλη του ΔΣ εκπίπτουν από το ΔΣ αν τους επιβληθεί ποινή προσωρινής αποβολής.

6.6.     Το ΔΣ παραπέμπει το πόρισμα στην επόμενη ή σε έκτακτη ΓΣ  για λήψη απόφασηςΚοινοποιεί στα υπό κρίση μέλη εγγράφως το πόρισμα και την πρόσκληση σε απολογία ενώπιον της ΓΣ, εικοσιμία μέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της.

6.7. Τα υπό κρίση μέλη μπορούν ν’ απολογηθούν προσωπικά παριστάμενα στη ΓΣ, αποστέλλοντας όποια στοιχεία και μαρτυρίες θεωρούν σκόπιμο,  ή εκπροσωπούμενα από άλλα μέλη με ειδική προς τούτα εξουσιοδότηση. Η ΓΣ αποφασίζει με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων για το πόρισμα, την επιβολή  πειθαρχικής ποινής ή την τροποποίησή της. Το ΔΣ εκτελεί την απόφαση της ΓΣ.

6.8. Σε περίπτωση που το ΠΣ θεωρήσει ότι το υπό εξέταση θέμα είναι πολύ σοβαρό ή ότι έχει τύχει ευρείας δημοσιότητας βλαπτικής για την Εταιρεία μπορεί να συστήσει στο ΔΣ ν’ αναστείλει μέχρι την απόφαση της ΓΣ την προς τα έξω εκπροσώπηση της Εταιρείας από το υπό κρίση μέλος, αν αυτό έχει τέτοια ιδιότητα.

6.9. Το μέλος μπορεί εντός εξαμήνου να ζητήσει νέα εξέταση του θέματός του από επόμενη ΓΣ. Τρία μέλη της Εταιρείας  μπορούν επίσης να προσβάλλουν την απόφαση της ΓΣ στην ίδια προθεσμία. Αν προκύψουν κατά την κρίση του ΠΣνέα στοιχεία δεν ισχύει η ανωτέρω προθεσμία και η ΓΣ με την ίδια πλειοψηφία  επανεξετάζει την υπόθεση.

6.10. Εάν το παράπτωμα αφορά μέλος του ΠΣ , αυτό εξαιρείται αυτόματα από το ρόλο του και αντικαθίσταται.

7. Άρθρο: Πόροι της Εταιρείας

7.1. Τακτικοί πόροι της Εταιρείας είναι οι ετήσιες συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής, το ύψος και οι προθεσμίες καταβολής των οποίων καθορίζονται από την ΓΣ.

7.2.     Έκτακτοι πόροι είναι:

7.2.1. προσφορές δωρεές, ευεργετήματα, κληροδοσίες. Η αποδοχή τους απαιτεί πλειοψηφία 5/6 των μελών του ΔΣ και με το ευεργέτημα της απογραφής επί κληρονομιών.

7.2.2. εισπράξεις από διοργανώσεις εκδηλώσεων (σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικές και άλλες εκδηλώσεις) και από εκδόσεις που οργανώνει το ΔΣ και γενικά κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμη και σύμφωνη με τους σκοπούς της Εταιρείας δραστηριότητα.

7.2.3. έκτακτες εισφορές των μελών, μετά από έγκριση της ΓΣ .

7.2.4. επιχορηγήσεις για ερευνητικούς και άλλους σκοπούς της Εταιρείας

7.3. Οι πόροι της εταιρείας δεν διαμοιράζονται με κανένα τρόπο ανάμεσα στα μέλη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

8. Άρθρο: Όργανα διοίκησης

8.1. Όργανα της Διοίκησης είναι η ΓΣ, το ΔΣ και η ΕΕ

8.2. Πρόταση μομφής προς τα ανωτέρω όργανα μπορούν να υποβάλλει το έν πέμπτο των ταμειακώς εντάξει μελών.

9. Άρθρο: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

9.1. Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε θέμα που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου αν υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε την ευθύνη φέρει η ΓΣ.

9.2. Η ΓΣ ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Εταιρείας. Αρμοδιότητα αποκλειστική της ΓΣ είναι:

9.2.1. να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ.

9.2.2. να εκλέγει τα μέλη του ΔΣ, της ΕΕ και του ΠΣ.

9.2.3. να εγκρίνει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό και να κρίνει για την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση τηςΕλεγκτικής Επιτροπής.

9.2.4. ν’ αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

9.2.5. ν’ αποφασίζειγια τη διάλυση της Εταιρείας.

9.2.6. να προσδιορίζει τούψος των τακτικών και έκτακτωνεισφορών. 

9.2.7. να καθορίζει τις εκάστοτε δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο των εργασιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας.

9.3. Οι εργασίες της ΓΣ διευθύνονται από προεδρείο που εκλέγεται από την ίδια τη ΓΣ με ονομαστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

9.4. Κάθε χρόνο συγκαλείται μια (1) τακτική ΓΣ, μέσα στο πρώτο τρίμηνο  του έτους, από το ΔΣ που την προκηρύσσει είκοσι μία (21)ημέρες τουλάχιστον πριν από την διεξαγωγή της με πρόσκληση που φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.  Η πρόσκληση καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο τον χρόνο και τα θέματατης ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.  Ταυτόχρονα με την προκήρυξη της ΓΣ ανακοινώνεται ο αριθμός των μελών και ο κατάλογος των μελών με την ένδειξη για το ποια μέλη είναι ταμειακώς εντάξει

9.5. Η  ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/2 των μελώνσυν 1 που είναι ταμειακώς εντάξει. Σε περίπτωση που η απαρτία δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση διενεργείται νέα ΓΣ  μετά από μια βδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση.  Στην δεύτερη αυτή ΓΣ υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

9.6. Έκτακτες ΓΣ συγκαλούνται για σοβαρά θέματα της εταιρείας με απόφαση του ΔΣ ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της εταιρείας. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη ΓΣ τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν την συνεδρίαση. Σε περίπτωση που το ΔΣ αδρανεί,  έκτακτη ΓΣ μπορεί νασυγκληθεί με δικαστική απόφαση από το 1/5  των μελών ή από τρία (3) μέλη του ΔΣ.

9.7. Στην έκτακτη ΓΣ μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της εταιρείας που είναι εντάξει ταμειακώς.  Σε  περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ έχει το δικαίωμα μέλος του σωματείου να υποβάλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτημα να διορισθεί προσωρινή διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε αυτή να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις του σωματείου.

9.8. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες προβλέπει διαφορετικά το παρόν καταστατικό. Οι εκλογές πάντως για τα  διάφορα όργανα και για τα πειθαρχικά παραπτώματα γίνονται με μυστική ψηφοφορία σε κάλπη. 

10. Άρθρο: Εκλογές των οργάνων διοίκησης

10.1. Προκειμένου να διενεργηθούν εκλογές για το ΔΣ, το ΠΣ, την ΕΕ και για αιρετούς από την ΓΣ εκπροσώπους σε άλλες εταιρείες ή ομοσπονδίες η ΓΣ εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα. Εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη.  Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται κατά την πρώτη ετήσια τακτική ΓΣ και διαρκεί η θητεία της έως την επόμενη πρώτη του έτους τακτική ΓΣ.

10.2. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το ΔΣ τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη και μεριμνά για την έκδοση αντίστοιχου αριθμού ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της  κάλπης και για κάθε σχετικό με την αρχαιρεσίες ζήτημα. Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει επίσημα τον κατάλογο των υποψηφίων.  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν μόνον τα ταμειακώς εντάξει μέλη της εταιρείας. Την ημέρα της μυστικής ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το ΔΣ την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, και τη σφραγίζει ενώπιον των υποψηφίων και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.

10.3. Τα τακτικά μέλη έχουν την δυνατότητα να ψηφίζουν  για τα όργανα διοίκησης και με ταχυδρομείο εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου και με διαδικασία που διευκρινίζει ο εσωτερικός κανονισμός.

10.4. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει τους υποψηφίους που εκλέχτηκαν και τον αριθμό ψήφων που έλαβε ο καθένας.

10.5. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση του διοικητικού οργάνου γίνεται κλήρωση ανάμεσα στα ισοψηφίσαντα μέλη αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

11. Άρθρο: Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Η εταιρεία διοικείται από επταμελές ΔΣ  που εκλέγεται  για τριετή θητεία από τη ΓΣ.

11.2. Το εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά σε σώμα υπο την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία  μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία. Την θέση του προέδρου της Εταιρείας μπορεί να καταλάβει  το ίδιο μέλος μόνον για δύο συνεχείς θητείες.

11.3. Ως μέλος του ΔΣ μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τακτικό μέλοςτης εταιρείας που έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν μετέχει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή.

11.4. Μέλη του ΔΣ που παραιτούνται ή εκπίπτουν ή απουσιάζουναδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ή αδυνατούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντάτους επί μακρόν αντικαθίστανται από την σειρά των επιλαχόντων υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν λάβει τουλάχιστον 5 ψήφους. Αυτό γίνεται μετά από συζήτηση του θέματος σε συνεδρίαση του ΔΣ στην οποία έχει κληθεί και το υπο αντικατάσταση μέλος.

11.5. Εάν εξαντληθεί ο αριθμός των επιλαχόντων η  θέση του ΔΣ παραμένει κενή.  Το ΔΣ εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας, διαφορετικά προκηρύσσεται ΓΣ αρχαιρεσιών για ΔΣ ή ζητείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το μονομελές πρωτοδικείο.

11.6. Το ΔΣ παύεται πριν από την λήξη της θητείας του με απόφαση έκτακτης ΓΣ που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μετά από διατύπωση μομφής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απαρτία 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών. Την πρόταση μομφής υποστηρίζει περισσότερο από το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.

12. Άρθρο: Αρμοδιότητες του ΔΣ

12.1. Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του εγγράφως τουλάχιστον επτά μέρες  πριν και με αναφορά στην έδρα, στο χρόνο και στα θέματα.

12.2. Το ΔΣ ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για θέματα που αφορούν την Εταιρεία.

12.3. Διαχειρίζεται τους πόρουςτης Εταιρείαςκαι τα μέλη του αποζημιώνονται για έξοδα που κάνουν για έργο της Εταιρείας.

12.4. Κάνει απολογισμό της δράσης.

12.5. Υποβάλλει τον προϋπολογισμό για έγκριση στη ΓΣ.

12.6. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΣ.

12.7. Αποφασίζειγια τις αιτήσεις εισδοχής νέων μελών σύμφωνα με τα κριτήρια του καταστατικού.

12.8. Παραπέμπει μέλη στο ΠΣ.

12.9. Συγκαλεί γενικές συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες.

12.10. Αλληλοενημερώνεται και συνεργάζεται με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της εταιρείας σε ομοσπονδίες οι οποίοι διαβουλεύονται με αυτό για τις ενέργειές τους στα πλαίσια των συνεδριάσεων του ΔΣ σε συχνότητα που καθορίζεται από το ΔΣ κατά περίπτωση αλλά πάντως δύο φορές το χρόνο. Κρατούνται πρακτικά για αυτές τις συνεδριάσεις με αντίστοιχη διαδικασία με τα πρακτικά του ΔΣ.

13. Άρθρο: Αρμοδιότητες του Προέδρου

13.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία επιστημονικά, εκπαιδευτικά και διοικητικά, και ιδιαίτερα στις δικαστικές, διοικητικές και δημόσιες αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

13.2. Φροντίζει γενικά για την ανάπτυξη και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.

13.3. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και των ΓΣ και για τη γνωστοποίηση των ενεργειών του στο ΔΣ.

13.4. Υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα κάθε έγγραφο της Εταιρείας, εκτός αν προβλέπεται αλλιώς στο παρόν καταστατικό και μεριμνά για την τακτική επικοινωνία με τα μέλη και με συνεργαζόμενους φορείς.

13.5. Συγκαλεί με απόφαση του ΔΣ τις τακτικές και έκτακτες ΓΣ καθώς επίσης και το ΔΣ σε συνεδριάσεις και διευθύνει τις συζητήσεις.

14. Άρθρο: Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου

14.1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του ΔΣ όταν εμποδίζεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων της εταιρείας. 

14.2. Είναι στην ευχέρεια του ΔΣ να καθορίζει εφόσον το κρίνει αναγκαίο  και Ειδικό Αντιπρόεδρο με συγκεκριμένο έργο και θητεία.

15. Άρθρο: Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα και Ειδικού Γραμματέα

15.1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της εταιρείας, φυλάσσει τη σφραγίδα, το βιβλίο και τα αρχεία της εταιρείας, δηλαδή το μητρώο μελών, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τα πρακτικά του ΔΣ και των ΓΣ, κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτεί ο νόμος ή αποφασίσει η ΓΣ. Συγκαλεί με εξουσιοδότηση του Προέδρου τα μέλη του ΔΣ της ΓΣ και κάθε συνάντηση ή συνεδρίαση.  Ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για τα θέματα της ημερησίας διάταξης και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο. 

15.2. Το ΔΣ μπορεί να ορίζει και Ειδικό Γραμματέα προκειμένου να χειρίζεται συγκεκριμένα θέματα, ή να αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα.

16. Άρθρο: Αρμοδιότητες του Ταμία

16.1. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου της εταιρείας των λογιστικών βιβλίων και λογοδοτεί στο ΔΣ για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας όταν του ζητείται. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές. Ο Ταμίας ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. Η υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία για διαχείριση κάθε ποσού μέχρι χίλια ευρώ.

17. Άρθρο: Ρόλοι και Διαδικασίες Εκπροσώπησης σε Ομοσπονδίες

17.1. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε ομοσπονδίες συναφούς θεωρητικού και δεοντολογικού προσανατολισμού και σκοπών.

17.2. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας στις ομοσπονδίες εκλέγονται από την ΓΣ ή από το ΔΣ,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε ομοσπονδίας και σε αρμονία με το παρόν καταστατικό.

17.3. Υποψήφιοι για τον ρόλο του  Εκπροσώπου της Εταιρείας σε ομοσπονδίες μπορούν να είναι μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Την δυνατότητα αυτή την έχουν και τα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από το αξίωμα που φέρουν. Το ίδιο μέλος μπορεί να εκλεγεί εκπρόσωπος σε περισσότερες από μία ομοσπονδίες. Οι υποψήφιοι ορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε ομοσπονδίας. Η διαδικασία ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό.

17.4. Οι Εκπρόσωποι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ της ομοσπονδίας εφόσον προταθούν για αυτό το σκοπό από τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα  για το ΔΣ της ομοσπονδίας.

18. Άρθρο: Αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής

118.1. ΕΕ αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά και εκλέγεται παράλληλα με το ΔΣ για θητεία αντίστοιχης διάρκειας με αυτό. Τα μέλη της ΕΕ εκλέγουν τον Πρόεδρο της επιτροπής σε μυστική ψηφοφορία εντός  δεκαπέντε ημερών από την εκλογή της και ενημερώνουν σχετικά το ΔΣ.

118.2. Καθήκον της ΕΕ είναι η άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του ΔΣ και η υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη τακτική ΓΣ ή σε έκτακτη ΓΣ αν η επιτροπή ή η ΓΣ το κρίνουν απαραίτητο. Τα μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ,  την Εφορευτική Επιτροπή, ή τους ρόλους των εκπροσώπων στις ομοσπονδίες.

19. Άρθρο: Τροποποίηση του Καταστατικού και Διάλυση της Εταιρείας

119.1. Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση της Εταιρείας ενεργούνται κατόπιν αποφάσεως της ΓΣ (σύμφωνα με το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα) η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη παρουσία του 1/2 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών της και πλειοψηφία των 3/4. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η επαναληπτική ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

119.2. Η ΓΣ αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας της εταιρείας μετά την διάλυσή της,  σε νομικό πρόσωπο με συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

20. Άρθρο: Μεταβατικές Διατάξεις

220.1. Η παρούσα τροποποίηση αποτελούμενη από 20 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ΄άρθρο και στο σύνολό της από την ΓΣ στις 5 /2./2005.

220.2. Η τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

220.3. Τα μέχρι την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος καταστατικού τακτικά μέλη δεν χάνουν την ιδιότητα τους στην περίπτωση που τα προσόντα τους δεν πληρούν τα κριτήρια που θέτει το παρόν καταστατικό, καθότι τα κριτήρια αυτά δεν δύνανται να εφαρμοστούν αναδρομικά.

220.4. Ακολουθεί κατάλογος των ψηφισάντων, πρακτικό της ΓΣ, κατάλογος εις τριπλούν των μελών της Εταιρείας και κατάλογος των ταμειακώς εντάξει μελών.


[1] Όπως τροποποιήθηκε από την ΓΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2005 και εγκρίθηκε με την απόφαση 1301/2006 του Πρωτοδικείου Αθηνών την 9 Μαρτίου 2006.