Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της ΕΛΕΣΥΘ Ο εσωτερικός κανονισμός είναι επίσημο κείμενο της Εταιρείας, προβλέπεται από το καταστατικό, συντάσσεται από όργανα της Εταιρείας καιεγκρίνεται από τη ΓΣ με απλή πλειοψηφία. Ρυθμίζει θέματα που δενπροβλέπονται από το καταστατικό, επιστημονικά, δεοντολογικά, ήδιαχειριστικού και τεχνικού τύπου. Τμήμα 1. Λογότυπο της ΕΛΕΣΥΘ και Επικοινωνία Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε το λογότυπο πουαναφαίνεται στην κεφαλίδα της σελίδας. Το λογότυπο φιλοτέχνησε ο κ.Σωτήρης Χαραλαμπίδης, αρχιτέκτονας ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στηνσυστημική προσέγγιση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου. Το λογότυπο συνοδεύεται με τα στοιχεία της Εταιρείας όπως στηνκεφαλίδα της σελίδας. Αυτή η κεφαλίδα εμφανίζεται και στα αγγλικά.HELLENIC ASSOCIATION FOR SYSTEMIC THERAPY HELASYTHDinokratous 93, 11521 Athens, Greece. T: 0030.210.7228357 F: 0030.210.7249863 elesyth@otenet.gr Εναλλακτική μορφή του λογότυπου συμπεριλαμβάνει  σε κάθετηπαρουσίαση τα στοιχεία της εταιρείας. Για χρήση κεφαλίδας  σε απλουστευμένη μορφή  χρησιμοποιείται οακόλουθος τύπος χωρίς το λογότυπο για να διευκολύνεται η ηλεκτρονικήεπικοινωνία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΛΕΣΥΘ)∆εινοκράτους 93, 11521 Αθήνα, Τ: 210.7228357, F: 210.7249863,elesyth@otenet.gr  Επικοινωνία και πρωτόκολλο (etiquette) εκτός Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει υπεύθυνο έντυπης και άϋληςαλληλογραφίας, με έργο τη διαχείριση της επικοινωνίας με τα μέλη καιάλλους φορείς, μετά από πρόταση του γραμματέα και του προέδρου. ΗΕταιρεία απαντά σε επιστολές ή e-mail που δέχεται, σε εύλογο χρονικόδιάστημα (5 εβδομάδων). Τμήμα 2. Εγγραφή μέλους Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στην ΕΛΕΣΥΘ, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο «Έντυπο ε: Αίτηση». Την απευθύνουν στο∆Σ, συνοδευμένη από τα απαραίτητα έγγραφα: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένες φωτοτυπίες) ∆ύο συστατικές επιστολές (μία από το χώρο εκπαίδευσής τους καιμία από άλλο χώρο ή πρόσωπο συναφές προς τη επιστημονική τουςιδιότητα). Πιστοποιητικό  ολοκλήρωσης  4ετούς  τουλάχιστον  (ή  2ετούς  για  τα  ομότιμα) … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εσωτερικός Κανονισμός.