Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της ΕΛΕΣΥΘ

Ο εσωτερικός κανονισμός είναι επίσημο κείμενο της Εταιρείας, προβλέπεται από το καταστατικό, συντάσσεται από όργανα της Εταιρείας καιεγκρίνεται από τη ΓΣ με απλή πλειοψηφία. Ρυθμίζει θέματα που δενπροβλέπονται από το καταστατικό, επιστημονικά, δεοντολογικά, ήδιαχειριστικού και τεχνικού τύπου.

Τμήμα 1. Λογότυπο της ΕΛΕΣΥΘ και Επικοινωνία

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε το λογότυπο πουαναφαίνεται στην κεφαλίδα της σελίδας. Το λογότυπο φιλοτέχνησε ο κ.Σωτήρης Χαραλαμπίδης, αρχιτέκτονας ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στηνσυστημική προσέγγιση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου.

Το λογότυπο συνοδεύεται με τα στοιχεία της Εταιρείας όπως στηνκεφαλίδα της σελίδας. Αυτή η κεφαλίδα εμφανίζεται και στα αγγλικά.HELLENIC ASSOCIATION FOR SYSTEMIC THERAPY HELASYTHDinokratous 93, 11521 Athens, Greece. T: 0030.210.7228357 F: 0030.210.7249863 elesyth@otenet.gr

Εναλλακτική μορφή του λογότυπου συμπεριλαμβάνει  σε κάθετηπαρουσίαση τα στοιχεία της εταιρείας.

Για χρήση κεφαλίδας  σε απλουστευμένη μορφή  χρησιμοποιείται οακόλουθος τύπος χωρίς το λογότυπο για να διευκολύνεται η ηλεκτρονικήεπικοινωνία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΛΕΣΥΘ)∆εινοκράτους 93, 11521 Αθήνα, Τ: 210.7228357, F: 210.7249863,elesyth@otenet.gr 

Επικοινωνία και πρωτόκολλο (etiquette) εκτός Εταιρείας.

Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει υπεύθυνο έντυπης και άϋληςαλληλογραφίας, με έργο τη διαχείριση της επικοινωνίας με τα μέλη καιάλλους φορείς, μετά από πρόταση του γραμματέα και του προέδρου. ΗΕταιρεία απαντά σε επιστολές ή e-mail που δέχεται, σε εύλογο χρονικόδιάστημα (5 εβδομάδων).

Τμήμα 2. Εγγραφή μέλους

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στην ΕΛΕΣΥΘ, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο «Έντυπο ε: Αίτηση». Την απευθύνουν στο∆Σ, συνοδευμένη από τα απαραίτητα έγγραφα:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 2. Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένες φωτοτυπίες)
 3. ∆ύο συστατικές επιστολές (μία από το χώρο εκπαίδευσής τους καιμία από άλλο χώρο ή πρόσωπο συναφές προς τη επιστημονική τουςιδιότητα).
 4. Πιστοποιητικό  ολοκλήρωσης  4ετούς  τουλάχιστον  (ή  2ετούς  για  τα  ομότιμα) συστημικής  εκπαίδευσηςστην ψυχοθεραπεία,  ή  την  αντίστοιχη  συστημική δραστηριότητά τους.
 5. Εφόσον το πτυχίο δεν είναι σε επιστήμη ψυχικής υγείας,πιστοποιητικό επαρκών συμπληρωματικών πανεπιστημιακών σπουδώνσε αντικείμενο των επιστημών ψυχικής υγείας.
 6. Βεβαίωση επαγγελματικής άσκησης 1 έτους εποπτευόμενης από φορέα ήπρόσωπο υπεύθυνο.

Την αίτηση παραλαμβάνει η γραμματεία της ΕΛΕΣΥΘ  και της δίνειαύξοντα αριθμό σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο αιτήσεων,επισυνάπτοντας στον φάκελο το έντυπο που απαριθμεί τα απαιτούμεναστοιχεία και βήματα στην διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης:

Όνοματεπώνυμο:………………………………………………………………………..

Αριθμός Αίτησης και Ημερ.Υποβολής Αίτησης:……………………………..

Κατάθεση Πιστοποίησης Συστημικής Εκπαίδευσης:………………………..

Κατάθεση Συστατικών Επιστολών:……………………………………………….

Κατάθεση Επικυρωμένου Πτυχίου:……………………………………………….

Κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων:……………………………………….

Συζητήθηκε στο Δ.Σ. της  (ημερομηνία):……………………………………….

Ζητήθηκαν συμπληρωματικά πιστοποιητικά:………………………………….

Εγκρίθηκε ως Μέλος (είδος:) την:……………………………………………….. 

Ημερ.Αποστολής Επιστολής Αποδοχής:………………………………………… 

Κατεβλήθη ποσό Εγγραφής:……………………………………………………… 

Κατεβλήθη ποσό Συνδρομής για το Έτος :…………………………………….. 

Συμπλήρωσε Εξουσιοδότηση Διαχείρισης Δεδομένων:……………………

Συμπλήρωσε Στοιχεία Μέλους για Κατάλογο Μελών:…………………….. 

Ημερ. Αποστολής Επιστολής Καλωσορίσματος:……………………………..

Την αίτηση και τα υποβαλλόμενα έγγραφα εξετάζει η «ΕπιτροπήΑιτήσεων» η οποία ορίζεται από το ∆Σ. Η επιτροπή εισηγείται για τουποψήφιο μέλος παρουσιάζοντας    τα  ανωτέρω  με  την  σχετική  εκτίμησή  της  προς  το  ∆Σ,  που αποφασίζει για την αποδοχή ή μη καιτην κατηγορία του μέλους.

Η επιτροπή δεσμεύεται να φέρει την εισήγηση της στο ∆Σ σεδιάστημα  τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης μεόλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Στις περιπτώσεις εκείνες που τουποψήφιο μέλος καθυστερεί να αποστείλει τα απαραίτητα έγγραφα, η  όποια καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησής του από το ∆Σ επιβαρύνειτον ίδιο.

Σε εύλογο διάστημα μετά την απόφαση, το ∆Σ προβαίνει στην αποστολή προς το μέλος «Επιστολής Αποδοχής» ή «Επιστολής Απόρριψης»στην οποία αναφέρει τους λόγους απόρριψης. Η επιστολή αποδοχήςσυνοδεύεται και με τα ακόλουθα έντυπα που καλείται να συμπληρώσει ουποψήφιος:

«Έντυπο στ: Εξουσιοδότηση διαχείρισης δεδομένων» του από τηνΕταιρεία.

«Έντυπο ζ: Στοιχεία για τον κατάλογο μελών»

Στη συνέχεια το νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλλει τη συνδρομή γιατο έτος κατά το οποίο έγινε αποδεκτή η αίτησή του (εκτός αν αυτή έγινεδεκτή στους μήνες Νοέμβριο και ∆εκέμβριο), αποστέλλοντας τοαποδεικτικό της καταβολής του ποσού εγγραφής που ορίζεται σε 30ευρώ και της συνδρομής του έτους που ορίζεται στα 60 ευρώ.

Το ∆Σ μετά την παραλαβή των εγγράφων (του αποδεικτικού και τωνεντύπων στ και ζ)   στέλνει «Επιστολή Καλωσορίσματος» στο νέομέλος και το καλεί να παραλάβει τον «Φάκελο Μέλους» πουπεριλαμβάνει την «Κάρτα Ενεργού Μέλους» και τα Έγγραφα τηςΕΛΕΣΥΘ:

Έγγραφο α: Καταστατικό της ΕΛΕΣΥΘ

Έγγραφο β: Κώδικα δεοντολογίας 

Έγγραφο γ: Εσωτερικό κανονισμό 

Έγγραφο δ: Κατάλογο μελών 

Έγγραφο ε: Αίτηση νέου μέλους

Έγγραφα σχετικά με ομοσπονδίες στις οποίες ανήκει η ΕΛΕΣΥΘ.

Τμήμα 3: Κάρτα Μέλους

Σύμφωνα  με  απόφαση  του  ∆Σ  και  της  Γενικής  Συνέλευσης     κάθε  χρόνο εκτυπώνεται «κάρτα ενεργού μέλους» με αναφορά στοσυγκεκριμένο τρέχον έτος για το οποίο το μέλος έχει καταβάλει τηνσυνδρομή και εφόσον συνεχίζει να πληρεί τις υποχρεώσεις του και ναπράττει σύμφωνα με την δεοντολογία της ΕΛΕΣΥΘ.

Η κάρτα μέλους περιέχει το λογότυπο και τα στοιχεία της εταιρείας, το ονοματεπώνυμο του μέλους, την κατηγορία μέλους, το έτος και φέρει τηνυπογραφή του ταμία και του προέδρου, καθώς και την σφραγίδα τηςεταιρείας. Με απόφαση του ∆Σ προτάθηκε να είναι σε μέγεθος ταυτότητας.Εγκρίθηκε το κόκκινο περίγραμμα και τα μπλε γράμματα.

Διαχείριση συνδρομών, και άλλων πόρων και εξόδων

Οι συνδρομές εξοφλούνται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης ΓενικήςΣυνέλευσης κάθε έτους. Μετά από ένα έτος με ανεξόφλητη συνδρομή καιμετά από σχετική επιστολή του ∆.Σ. δια του ταμία της Εταιρείας για τηνεκκρεμότητα αυτή, το μέλος θεωρείται ανενεργό. Ο ταμίας αναλαμβάνεινα ενημερώνει τα μέλη για τις οφειλές τους και να παρουσιάζει στο ∆Σκαι τη ΓΣ κατάλογο ενεργών και ανενεργών μελών, στην πρώτησυνεδρίασή μετά την πρώτη ΓΣ.

Τμήμα Δ: Κριτήρια για τον Συστημικό Θεραπευτή

Στην προσπάθεια  ορισμού της ταυτότητας του επαγγέλματος τουψυχοθεραπευτή διαμορφώθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια ειδίκευσης στησυστημική ψυχοθεραπεία και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και εποπτών.Ελήφθη υπόψη η εμπειρία σε επίπεδο ευρωπαϊκών  επίσημων  οργάνων  όπως  η       ΕFΤΑ  και  η  ΕΑΡ  και  σε  επίπεδο συναδελφικής ανταλλαγήςαπόψεων εντός και εκτός Ελλάδας. 

Ένας προβληματισμός που γεννήθηκε κατά την διάρκεια αυτής τηςπροσπάθειας αφορούσε το χρονικό και θεματικό περίγραμμα τόσο τωνβασικών σπουδών όσο και της  ειδίκευσης. Έγινε  προσπάθεια να  ορισθείη  ευρύτητα του  αντικειμένου των βασικών σπουδών που προσφέρουνκατάλληλη επιστημονική βάση επάνω στην οποία ο εκπαιδευόμενος θαστηρίξει την μεταπτυχιακή ειδίκευση στη συστημική θεραπεία.

Ένας δεύτερος σημαντικός προβληματισμός αφορούσε στο πώς ναοριστούν οι προϋποθέσεις που αφορούν περισσότερο τον άνθρωποψυχοθεραπευτή και την προσωπική του ανάπτυξη μέσα από τηνπροσωπική του θεραπευτική εμπειρία ως άτομο μέλος ομάδας καιοικογένειας. Στα κριτήρια που διαμορφώθηκαν αυτό διατυπώθηκε ευκρινώς,με την σημείωση ότι μέρος της θεραπευτικής αυτής εμπειρίας θα πρέπει ναείναι στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης.

Ένας τρίτος τομέας προϋποθέσεων αφορούσε τη βιωματική μάθηση  και τημάθηση μέσα  από  ευθύνη  σε  διαφορετικούς  ρόλους  με αρκετές  ώρες  εποπτευόμενης πρακτικής και συμμετοχικής παρατήρησης σε πολλαπλάσυστήματα.

Ο παρών κανονισμός δέχεται ως ελάχιστα κριτήρια τα ακόλουθα όπωςπροτάθηκαν από το ∆Σ μετά από επίπονη επεξεργασία και ψηφίστηκαν απότη Γενική Συνέλευση.

Α. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Οι επιστήμες ψυχικής υγείας, οι κοινωνικές επιστήμες και οιεπιστήμες του ανθρώπου αναγνωρίζονται ως βάση πάνω στην οποίαδύνανται να οικοδομηθούν οι γνώσεις και να αναπτυχθούν οι δεξιότητεςγια την απόκτηση της «Ειδικότητας του Συστημικού Θεραπευτή».
 • Οι βασικές σπουδές συμπληρώνονται με περαιτέρωπανεπιστημιακή εκπαίδευση διετούς τουλάχιστον διάρκειας στιςθεματικές ενότητες των επιστημών ψυχικής υγείας, εφόσον αυτές δεσυμπεριλαμβάνονται στις πτυχιακές ή/ και μεταπτυχιακές σπουδές τουεκπαιδευόμενου. Ενδεικτικά αναφέρονται ως απαραίτητες θεματικέςενότητες οι παρακάτω:
 1. Κοινωνικά Συστήματα: η ∆υναμική τους, η Αξιολόγησή τους και οΠολιτισμός
 2. Ψυχοπαθολογία, Κλινική ∆ιάγνωση, Ψυχοφαρμακολογία
 3. Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Θεωρίες της Αλλαγής
 4. Σχολές Ψυχοθεραπείας
 5. Θεωρίες της Προσωπικότητας και Ψυχολογική Αξιολόγηση
 6. Φυσιολογία 

Σημείωση:

 • Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από επιστήμες ψυχικής υγείαςαναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τουςπαρακολουθώντας αναγνωρισμένα προγράμματα ελληνικών ή ξένωνΠανεπιστημίων

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Η ειδίκευση στη συστημική θεραπεία αναπτύσσεται συνολικά σεπέντε χρόνια (τέσσερα χρόνια Πρόγραμμα Εκπαίδευσης συν έναςχρόνος επαγγελματικής απασχόλησης) και αρχίζει μετά το πέραςτης τετράχρονης βασικής εκπαίδευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ηειδίκευση είναι δυνατό να αρχίζει, μετά το τρίτο έτος των βασικώνσπουδών στις επιστήμες ψυχικής υγείας, εφόσον υπάρχουν λόγοιπου συνηγορούν σ’ αυτό.
 • Η ελάχιστη συνολική διάρκεια του Προγράμματος Ειδίκευσης είναι1400 ώρες σε 4 χρόνια και περιλαμβάνει Θεωρία, Εργαστήρια,Πρακτική Άσκηση, Εποπτεία και Προσωπική θεραπεία
300-400 ώρες  Θεωρία και Εργαστήρια 
250-300 ώρεςΠρακτική άσκηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία.
300-600 ώρεςΠρακτική άσκηση εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου που εποπτεύεται από (τουλάχιστο 1 χρόνος) επόπτη της εγκρίσεως του Κέντρου Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία
200-250 ώρεςΣυναντήσεις Εποπτείας στο Κέντρο Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία.
300-400 ώρεςΠροσωπική θεραπεία συστημικής προσέγγισης (τουλάχιστο 3 χρόνια)
1 χρόνοςΕπαγγελματική Απασχόληση μετά τα τέσσερα χρόνια του Προγράμματος Ειδίκευσης.

Τμήμα  Ε:  Κριτήρια  για  την  ιδιότητα  του  Εκπαιδευτή  και ΕπόπτηΣυστημικής Θεραπείας

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών των θεραπευτών και των εποπτώνπαρέχεται από Ειδικούς με επαρκή και αναγνωρισμένη εμπειρία καιεκπαίδευση στη Συστημική – Οικογενειακή και Ομαδική Θεραπεία. ΟιΕιδικότητες αυτές απαιτούν πολύ περισσότερη εμπειρία ιδιαίτερα στην περίπτωση της Εποπτείας Εκπαιδευόμενων Εποπτών η οποίαθεωρείται ως ο ανώτατος βαθμός εκπαίδευσης.

Οι  Ειδικότητες  αναγνωρίζονται από  την  ΕΛΕΣΥΘ  με  τα  παρακάτω  κριτήρια  που αντιστοιχούν σε αυτά της EFTA.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΗ ΤΟΥΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ – ΚΡΙΤΗΡΙA ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ο παρών κανονισμός δέχεται ως ελάχιστα κριτήρια τα ακόλουθα όπωςπροτάθηκαν από το ∆Σ μετά από επίπονη επεξεργασία και ψηφίστηκαναπό την Γενική Συνέλευση.

Προαπαιτούμενα κριτήρια και για τιςδύο Ειδικότητες

 • Ολοκλήρωση της Ειδίκευσης στη Συστημική – ΟικογενειακήΘεραπεία
 • Τρία χρόνια Εμπειρίας ως Θεραπευτής συστημικής θεραπείαςοικογένειας, ατόμου, ομάδας
 • Να έχει εργαστεί ως Εκπαιδευτής ή Επόπτης αντίστοιχα σε Κέντρο Εκπαίδευσης καινα είναι μέλος του Επιστημονικού Προσωπικού του Κέντρου.

Εκπαιδευτής Συστημικών Θεραπευτών Οικογένειας, Ατόμου, Ομάδας.

Η εκπαίδευση σ’ αυτή την κατηγορία δίνει την δυνατότητα στονενδιαφερόμενο να 

α.  ασκήσει το έργο του Εκπαιδευτή ή να

β. συνεχίσει στην επόμενη κατηγορία εκπαίδευσης του Επόπτη.

Ειδικά κριτήρια για τους Εκπαιδευτές

 • 4 χρόνια Βοηθοί Εκπαιδευτές
 • 75 τουλάχιστον ώρες εποπτευόμενης εκπαίδευσης ως βοηθοί Εκπαιδευτές
 • 60 τουλάχιστον ώρες εποπτείας της δουλειάς τους ως Εκπαιδευτές
 • 1 χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης ως Εκπαιδευτής, εφόσον ο εκπαιδευόμενος δεν προτίθεται να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στηνκατηγορία του Επόπτη.

 Επόπτης  Εκπαιδευτών  και  Συστημικών  Θεραπευτών  Οικογένειας,Ατόμου, Ομάδας

Η εκπαίδευση οδηγεί στην άσκηση εποπτείας σε κλινικό επίπεδο και συνιστά προϋποτιθέμενη  γνώση  για  την Ειδίκευση στην Εποπτεία  Εκπαιδευτών  και Εποπτών.

 Ειδικά κριτήρια για τους Επόπτες

 • 2 χρόνια επαγγελματικής απασχόλησης ως Εκπαιδευτές στηΣυστημική – Οικογενειακή Θεραπεία
 • 2 χρόνια τουλάχιστον εποπτευόμενης εκπαίδευσης ως ΒοηθοίΕπόπτες
 • 40 τουλάχιστον ώρες εποπτείας στον εποπτικό του ρόλο
 • 1 χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης με την ιδιότητα του Επόπτη.

 Τμήμα ΣΤ: Λειτουργία Οργάνων και Μελών

 Λειτουργία ΔΣ. Ανοικτά ΔΣ.

Η λειτουργία του ∆Σ περιγράφεται στο καταστατικό. Το ∆Σ λειτουργεί σεαρμονία με τις ενώσεις Εταιρειών στις οποίες ανήκει. Επίσης επιτρέπει καιορίζει την παρουσία μελών της σ’ αυτές, ή αντίστοιχα την παρουσία μελώνομοσπονδιών ή ειδικών που προσκαλεί για οποιοδήποτε λόγο. σεπροσδιοριζόμενες ανοιχτές συνεδρίες του ∆Σ.

Εκπρόσωποι σε άλλες Εταιρείες, Ομοσπονδίες, επιστημονικούςχώρους.

Οι  εκπρόσωποι της Εταιρείας σε άλλες Εταιρείες ή ομοσπονδίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αντανακλούν το ήθος και τον προσανατολισμότης, στους χώρους αυτούς. Οι εκπρόσωποι   ενημερώνουν τη διοίκηση τηςΕταιρείας στη διάρκεια και αφού ολοκληρώσουν την εκπροσώπηση αυτή.

Δημόσιες αρχές, μαζικά μέσα επικοινωνίας.

Το ήθος, και η φιλοσοφία της Εταιρείας οφείλουν να διαπνέουν τα μέλη τηςπου εμφανίζονται ως εκπρόσωποί της ή μη, στις δημόσιες αρχές και σταμέσα μαζικής ενημέρωσης.

Διαχείριση εκλογών.

Η εφορευτική επιτροπή έχει την μέριμνα για την οργάνωση των εκλογών,διατηρεί κάλπη, γραφικό υλικό και ότι άλλο χρειάζεται.

Τμήμα Ζ: Διαχείριση Υλικού Παρουσίασης και Επικοινωνίας

Διαχείριση φυλλαδίου, εντύπου και άϋλου πνευματικού υλικού τηςΕταιρείας

Το ∆Σ μπορεί να ορίζει από τα μέλη υπεύθυνο φυλλαδίου, Ενημερωτικού ∆ελτίου, και υπεύθυνο επιστημονικού υλικού, με έργο τη συγκέντρωσησχετικού υλικού και την ενημέρωση των μελών για την ανεύρεση χρήσιμωνεπιστημονικών πληροφοριών.

Διαχείριση του ιστότοπου της Εταιρείας.

Το ∆Σ ορίζει υπεύθυνο ιστότοπου ο οποίος διαχειρίζεται τα συναφήθέματα, μετά από ανάθεση από το ∆Σ.