Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενημέρωση για την μετακίνηση

  • από

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι
έχει αλλάξει ο τρόπος μετακίνησης για εμάς στα γραφεία μας (όχι για τους πελάτες).
Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών
συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου
Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.
Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης ή της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν
από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού
προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.