Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας» (ΕΛΕΣΥΘ) καλείσθε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στην τακτική γενική της συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019, σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 30/3/2019  και ώρα 09:30 π.μ – 14:00 στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής στην οδό Ηπείρου 17, ΑΘΗΝΑ,  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Οικονομικός απολογισμός απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, έλεγχος πεπραγμένων και λήψη απόφασης για απαλλαγή απερχόμενου ΔΣ από κάθε ευθύνη.

Θέμα 2ο: Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέων μελών ΔΣ και αναπληρωματικών μελών.

Θέμα 3ο : Ανάδειξη εκπροσώπων της ΕΛΕΣΥΘ στην ΕΘΟΣ.

Θέμα 4ο : Ανάδειξη μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Θέμα 5ο: Επικύρωση της τροποποίησης του καταστατικού: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την επικύρωση της τροποποίησης του άρθρου 5 παράγραφος 3 ως προς τα υπό ένταξη στην εταιρεία μέλη, του άρθρου 5 παράγραφος 3.1 ως προς τα απαιτούμενα για εγγραφή στην εταιρεία έγγραφα, του άρθρου 10, παράγραφος 3, ως προς το δικαίωμα ψήφου δια εξουσιοδοτήσεως στις αρχαιρεσίες ανάδειξης οργάνων διοίκησης.

Θέμα 6ο: Υποδοχή νέων μελών.

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία η απαιτούμενη εκ του άρθρου 9 παράγραφος 5, απαρτία, θα πραγματοποιηθεί 2η επαναληπτική συνεδρίαση, το Σάββατο στις 30/3/2019  και ώρα 09:30 π.μ – 14:00 στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής στην οδό Ηπείρου 17, ΑΘΗΝΑ, η οποία συνεδριάζει νόμιμα και λαμβάνει αποφάσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων τακτικών μελών. Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της συνέλευσης διαθέτουν τα οικονομικά εν τάξει μέλη (τακτοποιημένα) τακτικά μέλη της εταιρείας. Η παράσταση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, έχοντας δυνατότητα μιας εξουσιοδότησης.

Αθήνα, την 28η Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος ΔΣΔιονύσης ΣακκάςΗ ΓραμματέαςΕλένη Νίνα