Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της ΕΛΕΣΥΘ

Ο εσωτερικός κανονισμός είναι επίσημο κείμενο της Εταιρείας, προβλέπεται από το καταστατικό, συντάσσεται από όργανα της Εταιρείας και εγκρίνεται από τη ΓΣ με απλή πλειοψηφία. Ρυθμίζει θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό, επιστημονικά, δεοντολογικά, ή διαχειριστικού και τεχνικού τύπου.

Τμήμα 1. Λογότυπο της ΕΛΕΣΥΘ και Επικοινωνία

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε το λογότυπο που αναφαίνεται στην κεφαλίδα της σελίδας. Το λογότυπο φιλοτέχνησε ο κ. Σωτήρης Χαραλαμπίδης, αρχιτέκτονας ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην συστημική προσέγγιση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου.

Το λογότυπο συνοδεύεται με τα στοιχεία της Εταιρείας όπως στην κεφαλίδα της σελίδας. Αυτή η κεφαλίδα εμφανίζεται και στα αγγλικά.

HELLENIC ASSOCIATION FOR SYSTEMIC THERAPY HELASYTH
Dinokratous 93, 11521 Athens, Greece. T: 0030.210.7228357 F: 0030.210.7249863 
elesyth@otenet.gr

Εναλλακτική μορφή του λογότυπου συμπεριλαμβάνει  σε κάθετη παρουσίαση τα στοιχεία της εταιρείας.

Για χρήση κεφαλίδας  σε απλουστευμένη μορφή  χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος χωρίς το λογότυπο για να διευκολύνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΛΕΣΥΘ)

∆εινοκράτους 93, 11521 Αθήνα, Τ: 210.7228357, F: 210.7249863,

elesyth@otenet.gr 

 

Επικοινωνία και πρωτόκολλο (etiquette) εκτός Εταιρείας.


Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει υπεύθυνο έντυπης και άϋλης αλληλογραφίας, με έργο τη διαχείριση της επικοινωνίας με τα μέλη και άλλους φορείς, μετά από πρόταση του γραμματέα και του προέδρου. Η Εταιρεία απαντά σε επιστολές ή e-mail που δέχεται, σε εύλογο χρονικό διάστημα (5 εβδομάδων).


Τμήμα 2. Εγγραφή μέλους


Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στην ΕΛΕΣΥΘ, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο «Έντυπο ε: Αίτηση»Την απευθύνουν στο ∆Σ, συνοδευμένη από τα απαραίτητα έγγραφα:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 2. Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένες φωτοτυπίες)
 3. ∆ύο συστατικές επιστολές (μία από το χώρο εκπαίδευσής τους και μία από άλλο χώρο ή πρόσωπο συναφές προς τη επιστημονική τους ιδιότητα).
 4. Πιστοποιητικό  ολοκλήρωσης  4ετούς  τουλάχιστον   2ετούς  για  τα  ομότιμα) συστημικής  εκπαίδευσηςστην ψυχοθεραπεία,  ή  την  αντίστοιχη  συστημική δραστηριότητά τους.
 5. Εφόσον το πτυχίο δεν είναι σε επιστήμη ψυχικής υγείας, πιστοποιητικό επαρκών συμπληρωματικών πανεπιστημιακών σπουδών σε αντικείμενο των επιστημών ψυχικής υγείας.
 6. Βεβαίωση επαγγελματικής άσκησης 1 έτους εποπτευόμενης από φορέα ή πρόσωπο υπεύθυνο.

Την αίτηση παραλαμβάνει η γραμματεία της ΕΛΕΣΥΘ  και της δίνει αύξοντα αριθμό σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο αιτήσεων, επισυνάπτοντας στον φάκελο το έντυπο που απαριθμεί τα απαιτούμενα στοιχεία και βήματα στην διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης:

Όνοματεπώνυμο:...................................................................................

Αριθμός Αίτησης και Ημερ.Υποβολής Αίτησης:...................................

Κατάθεση Πιστοποίησης Συστημικής Εκπαίδευσης:.............................

Κατάθεση Συστατικών Επιστολών:.......................................................

Κατάθεση Επικυρωμένου Πτυχίου:.......................................................

Κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων:..............................................

Συζητήθηκε στο Δ.Σ. της  (ημερομηνία):..............................................

Ζητήθηκαν συμπληρωματικά πιστοποιητικά:........................................

Εγκρίθηκε ως Μέλος (είδος:) την:........................................................ 

Ημερ.Αποστολής Επιστολής Αποδοχής:................................................ 

Κατεβλήθη ποσό Εγγραφής:............................................................... 

Κατεβλήθη ποσό Συνδρομής για το Έτος :............................................ 

Συμπλήρωσε Εξουσιοδότηση Διαχείρισης Δεδομένων:........................

Συμπλήρωσε Στοιχεία Μέλους για Κατάλογο Μελών:.......................... 

Ημερ. Αποστολής Επιστολής Καλωσορίσματος:...................................


Την αίτηση και τα υποβαλλόμενα έγγραφα εξετάζει η «Επιτροπή Αιτήσεων» η οποία ορίζεται από το ∆Σ. Η επιτροπή εισηγείται για το υποψήφιο μέλος παρουσιάζοντας    τα  ανωτέρω  με  την  σχετική  εκτίμησή  της  προς  το  ∆Σ,  που αποφασίζει για την αποδοχή ή μη και την κατηγορία του μέλους.

Η επιτροπή δεσμεύεται να φέρει την εισήγηση της στο ∆Σ σε διάστημα  τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Στις περιπτώσεις εκείνες που το υποψήφιο μέλος καθυστερεί να αποστείλει τα απαραίτητα έγγραφα, η  όποια καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησής του από το ∆Σ επιβαρύνει τον ίδιο.

Σε εύλογο διάστημα μετά την απόφαση, το ∆Σ προβαίνει στην αποστολή προς το μέλος «Επιστολής Αποδοχής» ή «Επιστολής Απόρριψης» στην οποία αναφέρει τους λόγους απόρριψης. Η επιστολή αποδοχής συνοδεύεται και με τα ακόλουθα έντυπα που καλείται να συμπληρώσει ο υποψήφιος:

«Έντυπο στ: Εξουσιοδότηση διαχείρισης δεδομένων» του από την Εταιρεία.

«Έντυπο ζ: Στοιχεία για τον κατάλογο μελών»

Στη συνέχεια το νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλλει τη συνδρομή για το έτος κατά το οποίο έγινε αποδεκτή η αίτησή του (εκτός αν αυτή έγινε δεκτή στους μήνες Νοέμβριο και ∆εκέμβριο), αποστέλλοντας το αποδεικτικό της καταβολής του ποσού εγγραφής που ορίζεται σε 30 ευρώ και της συνδρομής του έτους που ορίζεται στα 60 ευρώ.

Το ∆Σ μετά την παραλαβή των εγγράφων (του αποδεικτικού και των εντύπων στ και ζ)   στέλνει «Επιστολή Καλωσορίσματος» στο νέο μέλος και το καλεί να παραλάβει τον «Φάκελο Μέλους» που περιλαμβάνει την «Κάρτα Ενεργού Μέλους» και τα Έγγραφα της ΕΛΕΣΥΘ:

Έγγραφο α: Καταστατικό της ΕΛΕΣΥΘ

Έγγραφο β: Κώδικα δεοντολογίας 

Έγγραφο γ: Εσωτερικό κανονισμό 

Έγγραφο δ: Κατάλογο μελών 

Έγγραφο ε: Αίτηση νέου μέλους

Έγγραφα σχετικά με ομοσπονδίες στις οποίες ανήκει η ΕΛΕΣΥΘ.

Τμήμα 3: Κάρτα Μέλους

Σύμφωνα  με  απόφαση  του  ∆Σ  και  της  Γενικής  Συνέλευσης     κάθε  χρόνο εκτυπώνεται «κάρτα ενεργού μέλους» με αναφορά στο συγκεκριμένο τρέχον έτος για το οποίο το μέλος έχει καταβάλει την συνδρομή και εφόσον συνεχίζει να πληρεί τις υποχρεώσεις του και να πράττει σύμφωνα με την δεοντολογία της ΕΛΕΣΥΘ.

Η κάρτα μέλους περιέχει το λογότυπο και τα στοιχεία της εταιρείας, το ονοματεπώνυμο του μέλους, την κατηγορία μέλους, το έτος και φέρει την υπογραφή του ταμία και του προέδρου, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Με απόφαση του ∆Σ προτάθηκε να είναι σε μέγεθος ταυτότητας. Εγκρίθηκε το κόκκινο περίγραμμα και τα μπλε γράμματα.Διαχείριση συνδρομών, και άλλων πόρων και εξόδων

Οι συνδρομές εξοφλούνται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Γενικής Συνέλευσης κάθε έτους. Μετά από ένα έτος με ανεξόφλητη συνδρομή και μετά από σχετική επιστολή του ∆.Σ. δια του ταμία της Εταιρείας για την εκκρεμότητα αυτή, το μέλος θεωρείται ανενεργό. Ο ταμίας αναλαμβάνει να ενημερώνει τα μέλη για τις οφειλές τους και να παρουσιάζει στο Σ και τη ΓΣ κατάλογο ενεργών και ανενεργών μελών, στην πρώτη συνεδρίασή μετά την πρώτη ΓΣ.Τμήμα Δ: Κριτήρια για τον Συστημικό Θεραπευτή

 

Στην προσπάθεια  ορισμού της ταυτότητας του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή διαμορφώθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια ειδίκευσης στη συστημική ψυχοθεραπεία και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και εποπτών. Ελήφθη υπόψη η εμπειρία σε επίπεδο ευρωπαϊκών  επίσημων  οργάνων  όπως  η       ΕFΤΑ  και  η  ΕΑΡ  και  σε  επίπεδο συναδελφικής ανταλλαγής απόψεων εντός και εκτός Ελλάδας. 

Ένας προβληματισμός που γεννήθηκε κατά την διάρκεια αυτής της προσπάθειας αφορούσε το χρονικό και θεματικό περίγραμμα τόσο των βασικών σπουδών όσο και της  ειδίκευσης. Έγινε  προσπάθεια να  ορισθεί η  ευρύτητα του  αντικειμένου των βασικών σπουδών που προσφέρουν κατάλληλη επιστημονική βάση επάνω στην οποία ο εκπαιδευόμενος θα στηρίξει την μεταπτυχιακή ειδίκευση στη συστημική θεραπεία.

Ένας δεύτερος σημαντικός προβληματισμός αφορούσε στο πώς να οριστούν οι προϋποθέσεις που αφορούν περισσότερο τον άνθρωπο ψυχοθεραπευτή και την προσωπική του ανάπτυξη μέσα από την προσωπική του θεραπευτική εμπειρία ως άτομο μέλος ομάδας και οικογένειας. Στα κριτήρια που διαμορφώθηκαν αυτό διατυπώθηκε ευκρινώς, με την σημείωση ότι μέρος της θεραπευτικής αυτής εμπειρίας θα πρέπει να είναι στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης.

Ένας τρίτος τομέας προϋποθέσεων αφορούσε τη βιωματική μάθηση  και τη μάθηση μέσα  από  ευθύνη  σε  διαφορετικούς  ρόλους  με αρκετές  ώρες  εποπτευόμενης πρακτικής και συμμετοχικής παρατήρησης σε πολλαπλά συστήματα.

Ο παρών κανονισμός δέχεται ως ελάχιστα κριτήρια τα ακόλουθα όπως προτάθηκαν από το Σ μετά από επίπονη επεξεργασία και ψηφίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση.

Α. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Οι επιστήμες ψυχικής υγείας, οι κοινωνικές επιστήμες και οι επιστήμες του ανθρώπου αναγνωρίζονται ως βάση πάνω στην οποία δύνανται να οικοδομηθούν οι γνώσεις και να αναπτυχθούν οι δεξιότητες για την απόκτηση της «Ειδικότητας του Συστημικού Θεραπευτή».
 • Οι βασικές σπουδές συμπληρώνονται με περαιτέρω πανεπιστημιακή εκπαίδευση διετούς τουλάχιστον διάρκειας στις θεματικές ενότητες των επιστημών ψυχικής υγείας, εφόσον αυτές δε συμπεριλαμβάνονται στις πτυχιακές ή/ και μεταπτυχιακές σπουδές του εκπαιδευόμενου. Ενδεικτικά αναφέρονται ως απαραίτητες θεματικές ενότητες οι παρακάτω:
 1. Κοινωνικά Συστήματα: η ∆υναμική τους, η Αξιολόγησή τους και ο Πολιτισμός
 2. Ψυχοπαθολογία, Κλινική ∆ιάγνωση, Ψυχοφαρμακολογία
 3. Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Θεωρίες της Αλλαγής
 4. Σχολές Ψυχοθεραπείας
 5. Θεωρίες της Προσωπικότητας και Ψυχολογική Αξιολόγηση
 6. Φυσιολογία 

Σημείωση:

 • Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από επιστήμες ψυχικής υγείας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους παρακολουθώντας αναγνωρισμένα προγράμματα ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Η ειδίκευση στη συστημική θεραπεία αναπτύσσεται συνολικά σε πέντε χρόνια (τέσσερα χρόνια Πρόγραμμα Εκπαίδευσης συν ένας χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης) και αρχίζει μετά το πέρας της τετράχρονης βασικής εκπαίδευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ειδίκευση είναι δυνατό να αρχίζει, μετά το τρίτο έτος των βασικών σπουδών στις επιστήμες ψυχικής υγείας, εφόσον υπάρχουν λόγοι που συνηγορούν σ’ αυτό.
 • Η ελάχιστη συνολική διάρκεια του Προγράμματος Ειδίκευσης είναι 1400 ώρες σε 4 χρόνια και περιλαμβάνει Θεωρία, Εργαστήρια, Πρακτική Άσκηση, Εποπτεία και Προσωπική θεραπεία
300-400 ώρες   Θεωρία και Εργαστήρια 
250-300 ώρες Πρακτική άσκηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία.
300-600 ώρες Πρακτική άσκηση εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου που εποπτεύεται από (τουλάχιστο 1 χρόνος) επόπτη της εγκρίσεως του Κέντρου Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία
200-250 ώρες Συναντήσεις Εποπτείας στο Κέντρο Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία.
300-400 ώρες Προσωπική θεραπεία συστημικής προσέγγισης (τουλάχιστο 3 χρόνια)
1 χρόνος Επαγγελματική Απασχόληση μετά τα τέσσερα χρόνια του Προγράμματος Ειδίκευσης.


Τμήμα  Ε:  Κριτήρια  για  την  ιδιότητα  του  Εκπαιδευτή  και Επόπτη Συστημικής Θεραπείας

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών των θεραπευτών και των εποπτών παρέχεται από Ειδικούς με επαρκή και αναγνωρισμένη εμπειρία και εκπαίδευση στη Συστημική – Οικογενειακή και Ομαδική Θεραπεία. Οι Ειδικότητες αυτές απαιτούν πολύ περισσότερη εμπειρία ιδιαίτερα στην περίπτωση της Εποπτείας Εκπαιδευόμενων Εποπτών η οποία θεωρείται ως ο ανώτατος βαθμός εκπαίδευσης.

Οι  Ειδικότητες  αναγνωρίζονται από  την  ΕΛΕΣΥΘ  με  τα  παρακάτω  κριτήρια  που αντιστοιχούν σε αυτά της EFTA.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΚΡΙΤΗΡΙA ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ο παρών κανονισμός δέχεται ως ελάχιστα κριτήρια τα ακόλουθα όπως προτάθηκαν από το Σ μετά από επίπονη επεξεργασία και ψηφίστηκαν από την Γενική Συνέλευση.

 

Προαπαιτούμενα κριτήρια και για τις δύο Ειδικότητες

 • Ολοκλήρωση της Ειδίκευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία
 • Τρία χρόνια Εμπειρίας ως Θεραπευτής συστημικής θεραπείας οικογένειας, ατόμου, ομάδας
 • Να έχει εργαστεί ως Εκπαιδευτής ή Επόπτης αντίστοιχα σε Κέντρο Εκπαίδευσης και να είναι μέλος του Επιστημονικού Προσωπικού του Κέντρου.


Εκπαιδευτής Συστημικών Θεραπευτών Οικογένειας, Ατόμου, Ομάδας.

 

Η εκπαίδευση σ’ αυτή την κατηγορία δίνει την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να 

α.  ασκήσει το έργο του Εκπαιδευτή ή να

β. συνεχίσει στην επόμενη κατηγορία εκπαίδευσης του Επόπτη.

 

Ειδικά κριτήρια για τους Εκπαιδευτές

 • 4 χρόνια Βοηθοί Εκπαιδευτές
 • 75 τουλάχιστον ώρες εποπτευόμενης εκπαίδευσης ως βοηθοί Εκπαιδευτές
 • 60 τουλάχιστον ώρες εποπτείας της δουλειάς τους ως Εκπαιδευτές
 • 1 χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης ως Εκπαιδευτής, εφόσον ο εκπαιδευόμενος δεν προτίθεται να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στην κατηγορία του Επόπτη.

 Επόπτης  Εκπαιδευτών  και  Συστημικών  Θεραπευτών  Οικογένειας, Ατόμου, Ομάδας

Η εκπαίδευση οδηγεί στην άσκηση εποπτείας σε κλινικό επίπεδο και συνιστά προϋποτιθέμενη  γνώση  για  την Ειδίκευση στην Εποπτεία  Εκπαιδευτών  και Εποπτών.

 Ειδικά κριτήρια για τους Επόπτες

 • 2 χρόνια επαγγελματικής απασχόλησης ως Εκπαιδευτές στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία
 • 2 χρόνια τουλάχιστον εποπτευόμενης εκπαίδευσης ως Βοηθοί Επόπτες
 • 40 τουλάχιστον ώρες εποπτείας στον εποπτικό του ρόλο
 • 1 χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης με την ιδιότητα του Επόπτη.

 Τμήμα ΣΤ: Λειτουργία Οργάνων και Μελών

 Λειτουργία ΔΣ. Ανοικτά ΔΣ.

Η λειτουργία του ∆Σ περιγράφεται στο καταστατικό. Το ∆Σ λειτουργεί σε αρμονία με τις ενώσεις Εταιρειών στις οποίες ανήκει. Επίσης επιτρέπει και ορίζει την παρουσία μελών της σ’ αυτές, ή αντίστοιχα την παρουσία μελών ομοσπονδιών ή ειδικών που προσκαλεί για οποιοδήποτε λόγο. σε προσδιοριζόμενες ανοιχτές συνεδρίες του ∆Σ.


Εκπρόσωποι σε άλλες Εταιρείες, Ομοσπονδίες, επιστημονικούς χώρους.

Οι  εκπρόσωποι της Εταιρείας σε άλλες Εταιρείες ή ομοσπονδίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αντανακλούν το ήθος και τον προσανατολισμό της, στους χώρους αυτούς. Οι εκπρόσωποι   ενημερώνουν τη διοίκηση της Εταιρείας στη διάρκεια και αφού ολοκληρώσουν την εκπροσώπηση αυτή.


Δημόσιες αρχές, μαζικά μέσα επικοινωνίας.

Το ήθος, και η φιλοσοφία της Εταιρείας οφείλουν να διαπνέουν τα μέλη της που εμφανίζονται ως εκπρόσωποί της ή μη, στις δημόσιες αρχές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.


Διαχείριση εκλογών.

Η εφορευτική επιτροπή έχει την μέριμνα για την οργάνωση των εκλογών, διατηρεί κάλπη, γραφικό υλικό και ότι άλλο χρειάζεται.Τμήμα Ζ: Διαχείριση Υλικού Παρουσίασης και Επικοινωνίας


Διαχείριση φυλλαδίου, εντύπου και άϋλου πνευματικού υλικού της Εταιρείας

Το ∆Σ μπορεί να ορίζει από τα μέλη υπεύθυνο φυλλαδίου, Ενημερωτικού ∆ελτίου, και υπεύθυνο επιστημονικού υλικού, με έργο τη συγκέντρωση σχετικού υλικού και την ενημέρωση των μελών για την ανεύρεση χρήσιμων επιστημονικών πληροφοριών.


Διαχείριση του ιστότοπου της Εταιρείας.

Το ∆Σ ορίζει υπεύθυνο ιστότοπου ο οποίος διαχειρίζεται τα συναφή θέματα, μετά από ανάθεση από το ∆Σ.

Δεινοκράτους 93 - Αθήνα 115 21
Τηλ. 6970095222 Fax 210-9813208
e-mail:elesyth@otenet.gr